از زمانی که گوشی های لمسی چشم به بخش  های ارزان قیمت بازار دوختند ، قواعد بازی در این بخش تغییر کرد. ... ادامه...